You are currently viewing Uenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen
Forslag til fremtidig bebyggelse på felt B1. Illustrasjon fra Bråtejordet utvikling AS sin forespørsel om prinsippavklaring, datert 22.10.2022.

Uenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen

I forbindelse med det kommende detaljreguleringsplanarbeidet for Bråtejordet, har tiltakshaver Bråtejordet utvikling AS (et underselskap av Bakke AS) bedt Lillestrøm kommune avklare hvorvidt den gjeldende områdereguleringsplanen fra 2011 bør være førende for planarbeidet for Bråtejordet felt B1-B4. Kommunestyret skal ta endelig stilling til prinsippavklaringen i kommunestyremøtet 9. mars.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

«Med tanke på områdets plassering i forhold til nærhet til kollektivknutepunkt og annen sosial infrastruktur, utfordrer planinitiativet gjeldende utnyttelse, byggehøyder og parkeringsdekning i områdeplanen, samt KPA (kommuneplanens arealdel, red.anm.)», påpekte forslagsstiller i sitt planinitiativ, datert 24. mars 2021.

Les mer om planitiativet her: Reguleringsplanarbeid for Bråtejordet (link til artikkel, 3. februar 2022)

I oppstartsmøtet mellom Lillestrøm kommune og Bakke AS (og TAG Arkitekter), som ble avholdt april i fjor, var kommunens administrasjon tydelig i sin tilbakemelding om at den gjeldende områdereguleringsplanen skulle være førende for detaljregulering.

Bråtejordet, utbygging (Bakke AS): Planområdet som skal detaljreguleres, og utkast til ny bebyggelse. Illustrasjoner: TAG Arkitekter, fra planitiativ datert 24. mars 2021.
Området som skal detaljreguleres, og utkast til ny bebyggelse. Illustrasjoner: TAG Arkitekter, fra planitiativ datert 24. mars 2021.

Uenighet om hva som bør gjelde for planarbeidet

På grunn av uenighetene i oppstartsmøtet, sendte Bråtejordet utvikling AS i fjor høst en anmodning om politisk prinsippavklaring, og ber om en avklaring av Bråtejordets rolle innenfor det som er definert som prioritert vekstområde i den langsiktige arealstrategien for Lillestrøm kommune, som ble vedtatt 8. september 2021. Spørsmålet som Bråtejordet Utvikling AS dermed ønsker vurdert av kommunestyret, er om den over 10 år gamle områdereguleringsplanen for Bråtejordet har for lav utnyttelse, og om denne bør være førende for kommende detaljreguleringsplanarbeid.

I februar og mars behandles prinsippavklaringen i Lillestrøm kommune. I saksfremlegget kan vi lese at kommunedirektøren mener at de vurderingene som ble gjort ved utarbeidelsen av områdereguleringsplanen i 2011 fremdeles er gyldige, det vil si hensynet til Bråte gård og variasjon i boligtypologi, samt hensynet til attraktive og gode boligområder.

Støtter kommunedirektøren – sluttbehandles av kommunestyret 9. mars

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Områdereguleringsplan for Bråtejordet, vedtatt 31.08.2011, legges til grunn for videre arbeid med detaljreguleringsplan for Bråtejordet feltene B1-B4. Nøyaktig detaljering innenfor de ulike felt skjer underveis i planarbeidet, som i en ordinær detaljreguleringsplanprosess.

  2. Det åpnes opp for at en reduksjon i områdereguleringsplanens angitte parkeringsdekning kan vurderes nærmere i detaljreguleringsplanprosessen.

Hovedutvalget for miljø og samfunn som hadde saken til behandling 16. februar, og formannskapet som hadde saken til behandling 2. mars, støtter kommunedirektørens forslag til vedtak.

Saken sluttbehandles av kommunestyret 9. mars, som fatter endelig vedtak i prinsippavklaringen.

(Artikkelen ble oppdatert 2. mars 2022, kl.16:10.)