You are currently viewing Her blir det ikke blokker på Strømmen!

Her blir det ikke blokker på Strømmen!

Området ved tennisbanene på Strømmen ble i Skedsmo kommunes kommuneplan for 2019-2030, forselått endret fra friområde til fremtidig boligbebyggelse med blokker. Etter innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken mot slutten av fjoråret, har saken nå blitt behandlet på nytt i Lillestrøm kommune, og kommunestyret har nå vedtatt å beholde nåværende friområde.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Foreningen Strømmen Vel som er blant partene som har vært involvert i høringen, mener at det er altfor få friområder og aktivitetsområder på Strømmen. Sammen med Utviklingsgruppe Strømmen, forfattet de et brev som ble sendt til de enkelte partiene i Lillestrøm kommune.

På vegne av styret vil jeg si at vi er fornøyd med at det ikke skal bygges på tennisbanen, men samtidig er det viktig at arealene kan utvikles med tanke på aktiviteter og rekreasjon, svarer Hans-Olaf Lier, styreleder i Strømmen Vel, på spørsmål om hva de synes om vedtaket om å beholde friområdet.

Følgende endringer var på høring 07.11.2019 – 21.12.2019.

Gbnr.:77/961 og 77/1187 (tennisbanene øst for Strømmen kirke) foreslås endret fra «nåværende friområde» til «framtidig boligbebyggelse – lavblokker».

Eiendommene ved Strømmen Tennisklubb. Illustrasjon: Lillestrøm kommunes saksdokumenter.
Eiendommene ved Strømmen Tennisklubb. Illustrasjon: Lillestrøm kommunes saksdokumenter.

Endringsforslaget gjaldt eiendom 77/961 med klubbhus og tennisbaner som eies av AS Naturbetong, og 77/1187 som eies av Lillestrøm kommune. Grøntområdet på eiendommene 77/1188 og 77/1189, eies også av Lillestrøm kommune.

Forslaget om omregulering til boligområde har engasjert mange

I følge saksdokumentene, har det kommet 25 høringsuttalelser, hvorav 20 har innspill til høringen. Fylkesmannen fremmet innsigelse til forslaget om å bygge boliger på tennisbanene øst for Strømmen kirke, fordi dette er i strid med flere føringer i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Lillestrøm kommune har i forbindelse med saken, hatt medvirkningsmøte med elevrådet på Sagdalen skole, som ønsker å beholde området som grøntområde. Forslagstiller, grunneier og tennisklubben argumenterte for endring til bolig, kan vi også lese i saksdokumentene, mens andre høringsuttalelser var imot endringen.

Kommunedirektørens konklusjon, datert 3. april: «Kommunedirektøren anbefaler at friområdet ved tennisbanene på Strømmen beholdes, fordi dette vanskelig kan erstattes. Det er behov for grøntområder på Strømmen.»

Saken ble behandlet 23. april i ungdområdet (et rådgivende medvirkningsorgan), 29. april i formannskapet og til slutt 20. mai i kommunestyret. Alle tre organer stemte for å beholde området som friområde.