You are currently viewing Reguleringsplanarbeid for Bråtejordet – 25. februar er frist for innspill
Bråtejordet sett fra Bråtealléen: Delområde B1 og B2, to av de fire delområdene som inngår i planarbeidet. Foto: Vårt Strømmen.

Reguleringsplanarbeid for Bråtejordet – 25. februar er frist for innspill

Lillestrøm kommune kunngjorde i slutten av januar at det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Bråtejordet, områdene nærmest Strømmen stasjon. Fristen for å sende inn innspill er satt til 25. februar.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.

I februar 2021 ble det kjent at Bakke AS hadde kjøpt nærmere 45 mål tomt ved Bråtejordet, og det ble de på følgende månedene utarbeidet planitiativ for detaljregulering og også gjennomført oppstartsmøte mellom Bakke AS / TAG Arkitekter og Lillestrøm kommune.

Områdereguleringen for Bråtejordet ble vedtatt 31. august 2011, og det aktuelle planområdet omfatter regulerte delområder til boligbebyggelse og grønnstruktur på begge sider av Bråteveien, i tillegg til veiarealer innenfor områdereguleringen.

Planområdet som nå reguleres, omfatter gnr/bnr 78/11 og 78/396. Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk, inngår i den gjeldende områdereguleringen, mens grønnstrukturområdene er regulert til turdrag. Tiltakshaver er Bråtejordet Utvikling AS, som eies av Bakke AS.

Bråtejordet, utbygging (Bakke AS): Planområdet som skal detaljreguleres, og utkast til ny bebyggelse. Illustrasjoner: TAG Arkitekter, fra planitiativ datert 24. mars 2021.
Området som skal detaljreguleres, og utkast til ny bebyggelse. Illustrasjoner: TAG Arkitekter, fra planitiativ datert 24. mars 2021.

Ønske om høyere utnyttelsesgrad

I planitiativet fra 24. mars 2021 som er utarbeidet av TAG Arkitekter for Bakke AS, oppsummeres planønsket slik: «Gjennom planarbeidet ønskes det å legge til rette for blokkbebyggelse, flermannsboliger og rekkehus med tilhørende anlegg som lek, opphold, internkommunikasjon, renovasjon og parkering. Prosjektet vil også ta for seg grønnstruktur og uteoppholdsarealer for rekreasjon og kommunikasjon».

I planarbeidet som har hatt fokus på fordelene med høyere utnyttelse knyttet opp mot mål og fortettingsstrategier i kommunplanen, er det lagt til rette for leilighets- og rekkehusbebyggelse med bruksareale (BRA) på ca. 40.000 kvadratmeter og 35-40% bebygd areal (BYA). Det legges opp til inntil 3-4 etasjer bygghøyde (med ønske om inntil 5 etasjer i et av delområdene, i henhold til referatet fra oppstartsmøtet), med nedtrappende høyder som følger terrenget. Det er lagt opp til lav parkeringsdekning grunnet nærhet til kollektivtransport og gang- og sykkeltilbud.

«Med tanke på områdets plassering i forhold til nærhet til kollektivknutepunkt og annen sosial infrastruktur, utfordrer planinitiativet gjeldende utnyttelse, byggehøyder og parkeringsdekning i områdeplanen, samt KPA (kommuneplanens arealdel, red.anm.)», påpekes det i en avsluttende kommentar i planitiativet.

Delområdene B3 og B4, filmet fra Bråteveien sommeren 2021 (Video: Vårt Strømmen):

Uenige om byggghøyder og økt utnyttelse

«Kommunen og forslagsstiller er hovedsakelig uenig om boligtypologi, økte byggehøyder, økt
utnyttelse og lavere parkeringsdekning, og hva som er gjeldende føringer for planområdet»
, står det i referatet fra oppstartsmøtet, datert 26. april 2021.

Planinitiativet utfordrer områdereguleringsplanen for Bråtejordet (fra 2011) på flere punkter, i forhold til boligtypologi, økte byggehøyder, økt utnyttelse og lavere parkeringsdekning. Forslagsstiller mener planen er utdatert, og at nye, vedtatte planer for kommunale og regionale planer har betydning for det aktuelle planarbeidet.

25. februar er frist for innspill

Kommunens kunngjøring om reguleringsplanarbeidet, med linker til både planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelige i sin helhet på kommunens nettside:

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for delområder på Bråtejordet? (Link til kunngjøring på lillestrom.kommune.no.)