You are currently viewing Hva skjedde på Strømmen Vels årsmøte?
Protokollen for Strømmen Vels årsmøte 2024 og årsrapport for 2023 er nå tilgjengelig digitalt.

Hva skjedde på Strømmen Vels årsmøte?

Årsmøtet ble avholdt 13. mars d.å. kl. 18 på Trevar’n. Det var 17 stemmeberettigede medlemmer til stede. Protokollen fra møtet er tilgjengelig på Strømmen Vels nettsider (lenke for å åpne protokoll). Under følger et sammendrag av protokollen.

Årsrapport

Årsrapporten med årsberetning og revidert regnskap for 2023 ble enstemmig godkjent.

Oppsummering

Strømmen Vel har ca. 907 personmedlemmer fordelt på 447 husstander. Blant disse var det syv tillitsvalgte i foreningen.

I perioden ble det avholdt 8 arrangementer, arbeidet med 11 prosjekter, og publisert 21 VelNytt-artikler.

Arrangementer

 1. Årsmøte 28. mars
 2. Ruskenaksjon 22.-23. april
 3. Kransenedleggelse ved minnemonument på 17. mai
 4. Sagelvafestivalen 26. august (bidragsyter)
 5. Ekstraordinært årsmøte 13. oktober
 6. Strømmenkvelden 30. oktober
 7. Åpent styremøte om Strømsveien 48-saken 16. november
 8. Julegrantenning 3. desember

Forenklet regnskap

Inntekter: kr. 362 360

Utgifter: kr. 341 149

Resultat: kr. 21 213

Avvik fra budsjett:  kr. -31 487

Egenkapital: 549 483

Gjeld: 249

Sum: 549 732

Årsrapporten er publisert på Strømmen Vels nettsider (lenke for å åpne årsrapport).

BUDSJETT

Det ble vedtatt budsjett ut fra forventede inntekter og utgifter. Medlemskontingenten ble økt med 10 kroner til kr. 260 fra og med 2025 på grunn av prisveksten. I tillegg fikk styret fullmakt til å ansette en sekretær i 10 % stilling, og det ble fastsatt honorar for 2023-styret i samsvar med årsmøtevedtak om dette i mars 2023.

VALG AV TILLITSVALGTE

Det ble valgt følgende tillitsvalgte:

Styre

 • Tobias A. Sveum Isaksen
 • Ketil Eidsaunet
 • Per Nygren
 • Nils Petter Bryde
 • Yafeit Seare Woldu

Valgkomité

 • Linda Næss Solheim
 • Linda Lilleby Fredriksen

Revisjon

 • Kjell Lilleby, revisor
 • Tore Berg, vararevisor

VEDTEKTSENDRINGER

Det ble vedtatt en rekke vedtektsendringer. Endringene skal først og fremst fjerne uklarheter i vedtektene og kodifisere praksis. I tillegg ble det gjort enkelte moderniseringer i lys av digitaliseringen som har skjedd de siste 10 årene, det ble innført nye medlemskategorier, samt gjort andre mindre endringer.

SALG AV STRØMSVEIEN 48

Årsmøtet besluttet å avholde en ekstraordinær generalforsamling uken etter, den 20. mars. 15 stemmeberettigede medlemmer deltok på møtet.

På møtet tok medlemmene stilling til om Strømmen Vel skulle selge eiendommen Strømsveien 48, som foreningen har eid siden 1949, i samsvar med en opsjonsavtale som Strømmen Vel inngikk i april 2016, eller om Strømmen Vel skulle fastholde at opsjonen var tiltrådt for sent, og la være å selge eiendommen.

På grunn av en saksbehandlingsfeil i Lillestrøm kommune vedtok generalforsamlingen at Strømmen Vel skal selge eiendommen på vilkårene i opsjonsavtalen av 2016, og styret fikk fullmakt til å inngå endelig salgsavtale med motparten.