You are currently viewing Planforslag legger opp til bedre gang- og sykkelvei i Strømsveien
Forslag om nytt fortau og ny sykkelvei, på den andre siden av Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen.

Planforslag legger opp til bedre gang- og sykkelvei i Strømsveien

Lillestrøm kommunes hovedutvalg for miljø og samfunn behandlet 13. januar forslag som gjelder nytt gang- og sykkelfelt, pluss kollektivfelt, i Strømsveien mellom rundkjøringa i Sagdalen og Lillestrøm.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

I følge saksframlegget skal legges det opp til etablering av gang- og sykkelvei på nordsiden av fv. 1533 Strømsveien mellom eksisterende rundkjøring i Sagdalen og Nittedalsgata på østsiden av Nitelva. Forslaget legger opp til sykkeltfelt med 3 meter bredde og fortau med 2 meter bredde. Dagens fortau på denne strekningen ligger på sørsiden av Strømsveien.

Kartutsnitt fra reguleringsplanbasen, datert 18/11-2020. Kilde: Saksframlegg Lillestrøm kommune.
Kartutsnitt fra reguleringsplanbasen, datert 18/11-2020. Kilde: Saksframlegg Lillestrøm kommune.

I tillegg tillegg til bedre forhold for myke trafikanter, legges det opp til kollektivfelt på nordsiden av Strømsveien, mellom rundkjøring i Sagdalen i vest og Ruth Maiers gate i øst. Hensikten er å gjøre det enklere, bedre og tryggere for gående, syklende og kollektivreisende mellom Strømmen og Lillestrøm.

Sagdalen / Strømmen, rundkjøring Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Forslaget gjelder Strømsveien i retning Lillestrøm fra rundkjøringa i Sagdalen . Foto: Vårt Strømmen.

Viken fylkekommune eier fv. 1533 Strømsveien, og planforslaget er utarbeidet av EFLA AS på vegne av Statens Vegvesen Region Øst.

Hovedutvalg for miljø og samfunns vedtak

Hovedutvalget for miljø og samfunn vedtok 13. januar å legge forslag til detaljreguleringsplan for gang og sykkelvei langs fv. 1533 Strømsveien, Nitelva – Sagdalen med plankart datert 19.11.2020 og bestemmelser datert 09.11.2020 ut til offentlig ettersyn, med følgende tilleggspunkter:

a) Løsning for sikker fotgjengerkryssing av Strømsveien på vestsiden av elva skal inngå i planforslaget.
b) Det gjøres oppmerksom på at fotgjengerbro over Skjærvagapet vil være tilstøtende til planforslaget.
c) Krav om reetablering av bjørkeallé på fyllinga nord for Strømsveien skal innarbeides i planbestemmelsene.
d) Til 2. gangs behandling skal det presenteres en vurdering av flytting av Strømsveien 140 for bevaring.
e) Til 2. gangs behandling skal det tydelig gjøres rede for hvordan den foreslåtte kollektiv traséen er satt i sammenheng med en framtidig Romeriksbane. Blant annet i hvilken grad det legges det til rette for at traséen kan videreutvikles til bane- eller superbussløsning.

Strømsveien, bolighus i sveitserstil bygget 1911. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Forslaget berører noen av eiendommene i Strømsveien - sveitserstil-boligen fra 1911 i nr. 140 skal vurderes flyttet for bevaring

Offentlig ettersyn – ferdigbehandles av Lillestrøm kommune vår/sommer 2021

Forslaget for detaljreguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn, med 1. mars som frist for å sende innspill:

Les mer om saken på lillestrom.kommune.no (link til ekstern nettside)

Andregangsbehandling i Lillestrøm kommune blir i løpet av våren/sommeren 2021.

(Sist oppdatert: Artikkelen ble oppdatert 23. januar 2021, om offentlig ettersyn.)