You are currently viewing Enhver slutt er en ny begynnelse (leder fra VEL-nytt nr.2-2023)
Tobias A. Sveum Isaksen, leder i Strømmen Vel: Enhver slutt er en ny begynnelse.

Enhver slutt er en ny begynnelse (leder fra VEL-nytt nr.2-2023)

(Lederen er hentet fra VEL-Nytt nr.2-2023, som ble trykket opp i november.)

Det heter seg at enhver slutt er en ny begynnelse. I 1952 startet daværende formann i Strømmen Vel, O. Frantzen, lokalavisen VelNytt. Avisen har utkommet hvert år siden 1969, og da ofte med flere utgivelser i året – noen kun til medlemmene, og andre i fulldistribusjon til alle strømlinger.

Du holder nå i den siste utgivelsen av VelNytt, eller rettere sagt: den siste papirutgaven av VelNytt. For selv om det nå er slutt på den tradisjonelle papirutgaven, vil ikke Strømmen Vel slutte å gi ut VelNytt. Vellet tar nå steget inn i den digitale tidsalder, og avisen får nå en ny begynnelse på nett. Styremedlem Hans-Olaf Lier har i en egen artikkel senere i denne utgaven, skrevet om bakgrunnen for omleggingen av VelNytt. Men samtidig er det for meg som styreleder, viktig å påpeke at styret ikke har glemt våre ikke-digitale medlemmer, og at alle fremtidige VelNytt-artikler kan leses på Strømmen bibliotek.

De siste årene har vært utfordrende for Strømmen Vel. Nesten all medlemsaktivitet forsvant under pandemien fra 2020–2022. Følgene av dette har vært problemer med å finne nye styremedlemmer, og med et underbemannet styre, har det vist seg vanskelig å øke medlemsaktiviteten.

Til tross for dette, har vi klart å planlegge en julegrantenning i Rådhusparken 1. advent d.å. I tillegg har styret arbeidet for å gjøre Rådhusparken til en aktiv park, noe som i første omgang vil resultere i utsetting av benker og et lekeapparat.

Det kan dog stilles spørsmål ved hvilken plass en forening som Strømmen Vel har i et moderne samfunn, der det finnes foreninger og aktiviteter for de fleste interesser. Mange av de oppgaver Strømmen Vel i sin tid ble stiftet for, ivaretas i dag av andre spesialiserte foreninger og av offentlige myndigheter. For at Strømmen Vel skal opprettholde sin relevans i dagens samfunn, må vellet etter styreleders mening, i større grad gå over i en koordinerende rolle, og være en tilrettelegger for samarbeid mellom lokale lag og foreninger, innbyggere, og lokalt næringsliv. Gjennom prosjektet «Sammen for Strømmen!» lanserte vellet i sommer nettsiden Samfunnsportalen Strømling.org, som fremover skal utvikles med mål om å bli en portal til frivilligheten og tilbudene på Strømmen.

En annen sak styret har arbeidet med, som får stor betydning for vellet, er salg av vellets eiendom i Strømsveien 48. I 2016 vedtok årsmøtet å inngå en opsjonsavtale om salg av eiendommen. Strømsveien KBNG AS, som er vellets avtalemotpart, besluttet 12. mai 2023 å utøve opsjonsretten. Styret har derfor brukt mye tid på forhandlinger om den endelige salgsavtalen, og det har i den anledning blitt avholdt ekstraordinær generalforsamling 13. oktober og et medlemsmøte 16. november om saken. Styret tar også imot innspill fra medlemmer pr. post og e-post. Styret bistås av Advokatfirmaet Økland & Co. ifm. salget.

Som en følge av salget, vil vellet miste sine årlige festeinntekter. Dette har rammet vellet økonomisk på kort sikt, men salgssummen skal ifølge vellets vedtekter forvaltes av en egen stiftelse til Strømmens Vel, med håp om større langsiktig avkastning. I tillegg blir Strømmen Vel nødt til å finne nye lokaler ifm. utviklingen av eiendommen.

Det som er sikkert, er at Strømmen Vel i disse tider er på vei inn i en ny epoke – på godt og vondt. I år er det 110 år siden vellet ble stiftet, og styret satser på at Strømmen Vel skal fortsette å være en tydelig stemme i lokalsamfunnet, og virke til strømlingenes beste i 110 år til.

Tobias A. Sveum Isaksen, leder Strømmen Vel