You are currently viewing Innkalling til Strømmen Vels årsmøte 2024: 13. mars på Trevar’n
Strømmen Vels årsmøte 2024 arrangeres på Trevar'n 13. mars.

Innkalling til Strømmen Vels årsmøte 2024: 13. mars på Trevar’n

Styret innkaller til årsmøte i Strømmen Vel onsdag 13. mars 2024 kl. 18.00 i Trevarebygningen (Sagdalsveien 24, 2010 Strømmen).

Du finner 1. innkalling med informasjon om årsmøtet her (lenke til pdf-dokument, drive.google.com). Styret sender ut 2. innkalling senest 1 uke før årsmøtet med fullstendige saksdokumenter.

Tema for årsmøtet: «Fremtidens Strømmen»

Nytt for 2024 er at styret har fastsatt et tema for årsmøtet, og at årsmøtet skal behandle saker og få korte foredrag i tilknytning til temaet. Denne delen av årsmøtet er åpent for alle strømlinger, og har form av et folkemøte. Formålet med temaet er at Strømmen Vel skal ta en mer aktiv rolle i stedsutviklingen og lokalsamfunnet på Strømmen.

Temaet for 2024 er «Fremtidens Strømmen», og årsmøtet skal her svare på problemstillingen: Hvordan skal det være å bo på Strømmen i fremtiden?

Hva er årsmøtet?

Årsmøtet er Strømmen Vels høyeste myndighet. Det betyr at styret og andre organer i Strømmen Vel er bundet av det årsmøtet vedtar. Alle medlemmer av foreningen som bor på Strømmen og har vært medlem i minst 1 måned før årsmøtet, har møte-, forslags- og stemmerett. Alle beslutninger vedtas med alminnelig flertall av avlagte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør styrelederens stemme.

Har du saker du vil at årsmøtet skal behandle?

Alle medlemmer kan melde inn saker de ønsker at årsmøtet skal behandle. Sakene sendes til styret på post@strommenvel.no. Fristen for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 28. februar.

Ønsker du verv i Strømmen Vel?

Dersom du ønsker verv i Strømmen Vel kan du kontakte valgkomiteens leder, Hans-Olaf Lier, på post@strommenvel.no. Årsmøtet velger leder, nestleder, minst 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret, 3 medlemmer i valgkomiteen, samt revisor og vararevisor.

Leder, valgkomitémedlemmer og revisor velges for ett år. Øvrige verv velges for ett eller to år. Verv gir ikke godtgjørelse, så fremt årsmøtet ikke vedtar noe annet. Alle medlemmer med verv i foreningen får attest fra styret når de trer ut av vervet.

Foreløpig saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Godkjenning av protokoll fra forrige årsmøte.
 3. Årsrapport for 2023 (årsberetning og regnskap).
 4. Budsjett for 2024.
 5. Valg av styre:
  1. Leder for 1 år
  2. Nestleder for 1 eller 2 år
  3. Minst 4 styremedlemmer for 1 eller 2 år
  4. 2 varamedlemmer for 1 eller 2 år
 6. Valg av valgkomité på 3 medlemmer.
 7. Valg av revisor og vararevisor.
 8. Innkomne saker fra medlemmer eller styret.
  1. Handlingsplan for Strømmen Vel
  2. Endringer i vedtektene
  3. Resolusjon: Bystatus for Strømmen
  4. Resolusjon: Kulturbyen Strømmen
  5. Salg av Strømsveien 48