You are currently viewing Reagerer på fortetting – stiller grunngitt spørsmål til ordføreren
Reagerer på fortettingen i småhusbebyggelsen på Strømmen. Innfelt: Ulf Erik Bakke, AP. Illustrasjonsfoto: Vårt Strømmen.

Reagerer på fortetting – stiller grunngitt spørsmål til ordføreren

Selv om det fra politisk hold i Skedsmo har blitt laget strengere regler for utbygging i småhusbebyggelsen, i to omganger, foregår en fortetting som mange innbyggere reagerer på. I Lillestrøm har facebookgruppen «Bevar småhusbebyggelsen på Vigernes og Volla» blitt opprettet, med over 750 medlemmer i skrivende stund. Også på Strømmen bygges det stadig flere store tomannsboliger på tomter der det tidligere har stått et hus.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Intensjonen med innstrammingene har vært å beholde karakteristisk småhusbebyggelse, og når disse områdene nå endrer karakter, får dette også AP-politiker Ulf Erik Bakke til å reagere:

Utbyggerne finner løsninger som maksimerer utnyttelsen innenfor regelverket. For eksempel når det aldri tillates å gå ut over 25% bebygd areal der det før var tillat med garasje utenom, så havner garasjen inn i bygget. Når maks høyde er 9 meter, så blir husene 9 meter høye.

Kort oppsummert innebærer dagens regelverk at bebygd areal (BYA) maks 25%, bruksareal (BRA) maks 500 kvm 2*350kvm for tomannsbolig. Byggegrenser må overholdes også for garasjer, og kun enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig er lov.

Utfordringen er jo at når vi strammer inn, så gjør vi det faktisk, fortsetter Bakke og trekker frem at det kan gi konsekvenser å forhindre utbygging på nabotomta:

Jeg er usikker på om alle naboene som ikke ønsker en maksimert tomannsbolig på nabotomta er innforstått med at det å hindre det også gir ganske kraftige restriksjon på hva en selv kan gjøre på egen tomt.

Grunngitt spørsmål til ordføreren om fortetting

AP-politikeren stiller derfor følgende grunngitte spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet 7. oktober, om fortetting i hagebyen:

«Det har blitt vedtatt innstramminger i reguleringsbestemmelsene for småhusbebyggelsen i Lillestrøm og Strømmen ved de to siste kommuneplanrulleringene. Likevel ser vi en fortetting som mange innbyggere reagerer på. Det bygges store tomannsboliger der det før var kun eneboliger på tomtene og hele inntrykket av hagebyen forandres. Selv om bestemmelsene for høyder, parkering, permeable flater og sammenhengende uteoppholdsarealer overholdes, får hele gater eller strøk et helt annet uttrykk enn den hagebyen som man fra politisk hold har vært opptatt av å opprettholde. Ser ordføreren at dagens bestemmelser kan håndheves på en annen måte, eller om man sikre hagebyens egenartede uttrykk gjennom et strammere regelverk? Eventuelt gjennom vedtak også før neste rullering av kommuneplanen for Lillestrøm.»