You are currently viewing Forslaget for Strømmen stasjon vekker følelser hos strømlinger
Kjenner du deg igjen? Strømmen stasjon sett fra Stasjonsveien. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter.

Forslaget for Strømmen stasjon vekker følelser hos strømlinger

Onsdag 29. april skal hovedutvalget for miljø og samfunn ha møte om detaljreguleringplanen for Strømmen stasjon, men det er ingen tvil om at planforslaget setter sving på følelsene til mange. Hele stasjonsområdet blir ugjenkjennelig i forslaget som inneholder fem store bygg. Et av dem blir på hele 10 etasjer.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Byggene skal gi Strømmen 210 nye leiligheter og store forretnings- og næringsarealer, men forslaget legger også opp til 7.500 kvadratmeter offentlig rom, og flere historiske bygg skal vernes.

Planforslaget er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter på vegne av Bane NOR Eiendom AS.

Strømmen stasjon som har stor historisk betydning, ble åpnet i 1853 og var den første stasjonen utenfor hovedstaden med egen stasjonsbyning, og den nåværende stasjonsbygningen ble oppført av Strømmen Trævarefabrikk i 1901.

Delte meninger

«Hva synes dere om før- og etterbildet av stasjonsområdet?» var et spørsmål som ble stilt i Strømmengruppa på Facebook, og meningene blant strømlinger er mange og delte.

Strømmen stasjon. Illustrasjonprosjekt, detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter på vegne av Bane NOR Eiendom.
Før- og etterbilde: Utsikt fra Bråtebrua. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter (Illustrasjonsprosjekt 28.02.2020).

Flere lurer på hvordan det blir med park- og grøntområder på Strømmen eller føler at stedets identitet og historie fjernes. Noen synes forslaget virker overdimensjonert, at det blir mye betong og lite luft. Andre er av helt motsatt oppfatning og mener forslaget er stilig, kjempebra, ser spennende ut, og at det er et nytt og riktig steg i moderniseringen av Strømmen.

Vårt Strømmen har sett på planforslaget og oppsummert i tre punkter:
1) Ny bebyggelse
2) Grønt- og parkområder
3) Kulturminner og historie

Ny førstegangsbehandling

Lillestrøm kommunes hovedutvalg for miljø og samfunn skal onsdag 29. april ha ny førstegangsbehandling av detaljreguleringsplanen for Strømmen stasjon. Da saken var oppe til behandling 21. august i fjor, ble forslaget sendt tilbake med krav om enkelte omarbeidelser.

I saksdokumentene som ligger offentlig tilgjengelig på Lillestrøm kommunes nettside, står det at Strømmen er en del av bybåndet mellom Oslo og Lillestrøm/Kjeller. I regional plan for areal og transport stilles det krav om sterkere vekst enn i dag grunnet kapasitetssterk og konkurransedyktig kollektivtransport. Derfor ønsker Bane NOR Eiendom å utvikle Strømmen stasjon i tråd med overordnede føringer, og etablere ny urban bebyggelse sammen med bedre forbindelser og mer trafikksikre løsninger for gående, syklende og kollektivreisende.

Oppsummering og utdrag fra detaljreguleringsplanen

Strømmen stasjon. Illustrasjonprosjekt, detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter på vegne av Bane NOR Eiendom.
Planområdet sett ovenfra. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter (Illustrasjonsprosjekt 28.02.2020).

Ny bebyggelse

Planforslaget regulerer 5 nye bygg: Bolig, forretning, kontor, offentlig og privat tjenestyting, bevertning, samt hotell. Det legges til rette for ca. 210 boliger, derav ca. 180 i storkvartalet BKB1 og ca. 30 i felt B/F.

Felt BKB1: Feltet foreslås regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål: bolig, forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, bevertning. Hovedsakelig er det her tenkt et boligkvartal.
Bygget er utformet som et storkvartal med karrebebyggelse rundt et skjermet, privat gårdsrom. 7 etasjer.

Felt BKB2: Feltet foreslås regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål: forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, bevertning. Her planlegges et næringsbygg i 4 etasjer.

Felt BKB3: Feltet foreslås regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål: forretning, kontor, offentlig og
privat tjenesteyting, bevertning, hotell. Her planlegges et næringsbygg formet som et punkthus i 10 etasjer.

Felt BKB4: Feltet foreslås regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål: forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, bevertning, hotell. Næringsbygg som foreslås som motsats til det planlagte hotellet på Strømmen Verksted. På det høyeste er bygget 8 etasjer. Det tillates også metall som fasademateriale for dette bygget, som en historisk referanse til Strømmen Staal.

Grønt- og parkområder

Planforslaget legger til rette for en inndeling av planområdet i flere nye byrom og akser som kan bygge opp under, og videreutvikle, forbindelsene både til og gjennom planområdet. Til sammen utgjør de nye offentlige rommene ca. 7 500 m2.

Stasjonsplassen ønsker velkommen til stasjonsområdet fra bysiden, og skaper grønne romlige overganger fra vei til beskyttede rekreative rom som innbyr til opphold, lek og aktivitet. Ved å integrere historiske elementer fra området, som gamle togskinner, byste av Nils Claus Ihlen og bronseskulpturen «Vasshjul», bygger utformingen videre på og styrker lokal identitet og historie.

Snekkeriparken skal være en liten lommepark som knytter sammen boligkomplekset, næringsbygget mot Bråtebrua (Bråtebygget) og det historiske kulturmiljøet til det tidligere bygningssnekkeriet. En ny trapp vil skape en ny bilfri snarvei til Bråtebrua, som en ny kobling for de myke trafikantene.

Stasjonshagen er det nye rommet som dannes mellom det verneverdige stasjonsbygget, de to nybyggene og Statsråd Ihlens vei. Stasjonshagen skal ha et grønt preg i form av en frodig hage med høy kvalitet i forhold til opphold, lek og aktivitet.

Bråtelunden ligger på toppen av en gresskledd skråning med grupper av trær i overgang mellom stasjonsområdet og krysset mellom Statsråd Ihlens vei og Bråteveien. Lunden ligger i direkte forlengelse av kulturlandskapet ved St. Hansfjellet, og bidrar til å koble dette direkte til stasjonsområdet. Eksisterende beplantning bevares og innarbeides i en frodig lund med gangstier i gresset.

Strømmen Stasjon. Bussholdeplass. Stasjonsparken. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no
Utsikt fra bussholdeplassen i dag (venstre). I forslaget fjernes 6,2 mål grøntområde fra dagens park (høyre), men det planlegges nye grønne byrom. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.

Kulturminner og historie

I planforslaget foreslås fire bygg regulert til vern.

Stasjonsbygningen: Strømmen stasjon var første endestasjon utenfor hovedstaden, og av stor betydning allerede før Hovedbanen åpnet fram til Eidsvoll. For godstrafikk ble det gitt tillatelse for prøvedrift allerede 5. november 1852. Innvielsen med passasjerer skjedde 4. juli 1853. Dagens stasjonsbygning er ikke den første på stasjonen, men ble oppført ved omlegging til dobbeltspor i 1900.

Privetbygningen: Priveter (fra middelaldertysk, «privet»), klosett, utedo, var en nødvendig innretning ved alle jernbanestasjoner. Privetbygningen ved Strømmen stasjon fra 1853 er antagelig landets eldste.

Bråtebrua 5 er en horisontaldelt tomannsbolig, med opprinnelig og nåværende funksjon som familiebolig. Bygningen er avmerket på kart fra 1905, og sannsynligvis oppført på 1800-tallet, fjerde kvartal. Bygningen har stiltrekk fra sveitserstil.

Bråtebrua 7 er Norges første fabrikk som produserte bygningeslementer. Her ble det produsert vinduer, dører og innredninger. Bygningen er avmerket på kart fra 1905.

Strømmen Stasjon oppført av Strømmen Trævarefabrikk. Historie og kulturminne. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
I forslaget vernes den historiske Strømmen stasjon-bygningen, men den blir mindre fremtredende i stasjonsområdet. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.