You are currently viewing Behandles på nytt: Planforslaget for Strømmen stasjon
Planforslaget for Strømmen stasjon. llustrasjon: Dyrvik Arkitekter, illustrasjonsprosjekt 28. februar 2020.

Behandles på nytt: Planforslaget for Strømmen stasjon

Våren 2020 ble detaljreguleringsplan for Strømmen stasjon behandlet i hovedutvalget for miljø og samfunn, men saken ble sendt tilbake til administrasjonen med forslag til endringer. 7. mai i år kom Bane NOR Eiendom med en anmodning om at vedtaket blir behandlet på nytt, og at planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Forslag til detaljreguleringsplan for Strømmen stasjon kommer opp til ny førstegangsbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn 27. oktober.

Forslaget for Strømmen stasjon

Vårt Strømmen skrev om planforslaget i fjor, med oppsummering i tre punkter:

  • Ny bebyggelse
  • Grønt- og parkområder
  • Kulturminner og historie

Les oppsummeringen av planforslaget her:

Forslaget for Strømmen stasjon vekker følelser hos strømlinger (link til artikkel, 25. april 2020)

Endringene som ble foreslått under saksbehandlingen i 2020

Da hovedutvalget for kultur behandlet saken 27. mai 2020, ble det vedtatt følgende forslag til endringer, i følge saksdokumentene:

1. Planområdet utvides slik at man kan etablere kulvert fra krysset Bråteveien/Sagbruksveien og
forbi Slorahallen i Fjellhammerveien.
2. Det skal være minimum 7700 m2 grøntareal i planområdet hvorav det skal etableres et sammenhengende parkområde på minimum 6000m2 på Østsiden av stasjonen.
3. Det totale volumet på bygningsmassen kan opprettholdes gjennom å øke byggehøyden utover det som ligger i dagens planforslag.
4. Det skal i planforslaget legges til rette for minimum 175 parkeringsplasser under bakken, forbeholdt pendlere på dagtid.
5. I reg.bestemmelser fra s. 8, 3.2, under hvert felt, på materialbruk: Det skal benyttes naturmaterialer; tre, …, som hovedmateriale i fasadene, i tillegg til glass. I bærende konstruksjoner skal massivtre benyttes i størst mulig grad. Materialene skal være bestandige og enkle å vedlikeholde.
6. I reg.bestemmelser s. 7, 3.1.3.1 Tak, avsnitt 2: “.. og tak med solcellepanel skal regnes som grønne og/eller blå tak.

Strømmen stasjon, planforslag. Bane NOR Eiendom / Lillestrøm kommune. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter, illustrasjonsprosjekt februar 2020.
Sammenligning mellom dagens situasjon og forslaget. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter, illustrasjonsprosjekt 28. februar 2020.

Bane NOR Eiendoms anmodning om ny behandling

7. mai sendte Bane NOR Eiendom en anmodning til hovedutvalget for miljø og samfunns utvalgsleder, om at vedtaket ble vurdert på nytt, og at planforslaget for Strømmen stasjon kan legges ut til offentlig ettersyn.

«Vi mener det er vesentlig at punktene i vedtaket sees i sammenheng, og viser til at det er gjort grundige helhetlige vurderinger knyttet til både støy, trafikk, bokvalitet, grøntstruktur osv. Dette gir en robust og helhetlig plan for hvordan Strømmen stasjon kan bli en viktig del av sentrum», skriver Bane NOR Eiendom i sin anmodning om ny behandling.

Bane NOR Eiendom trekker frem at planforslagets hovedfokus er å bidra til at stasjonsområdet kobles tett på Strømmen sentrum og bidrar til kommunens ambisjon om tilrettelegging for at flere skal reise kollektivt, og at planforslaget er i tråd med målene i overordnede planer og rikspolitiske retningslinjer.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Når saken behandles på nytt i høst, har kommunedirektøren følgende forslag til vedtak:

«Hovedutvalg for miljø og samfunn vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Strømmen stasjon, med plankart for vertikalnivå 1 og 2, begge datert 30.08.2018 revidert 27.03.2020, og bestemmelser datert 28.02.2020, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, 1. ledd, samt § 12-11.»

Saken behandles av hovedutvalget for miljø og samfunn 27. oktober.