You are currently viewing Områderegulering for Strømmen Øst på sakslisten
Forslaget for Strømmen Øst: Personbiler ledes bort fra Strømsveien, og kollektiv- og sykkeltrasé prioriteres. Foto: Vårt Strømmen.

Områderegulering for Strømmen Øst på sakslisten

Hovedutvalg for miljø og samfunn i Lillestrøm kommune, har områdereguleringsplan for Strømmen Øst, ny førstegangsbehandling, på sakslisten for møte onsdag 27. mai. Vårt Strømmen har sett på saksfremlegget og oppsummerer flere av de sentrale hovedpunktene i forslaget for områderegulering.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Forslaget legges ut for offentlig ettersyn

Kommunedirektørens innstilling: «Hovedutvalg for miljø og samfunn vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10, at forslag til Områdereguleringsplan for Strømmen øst, med plankart datert 28.11.19 og bestemmelser datert 30.03.20, legges ut for offentlig ettersyn.»

I følge saksfremlegget er dette en områdereguleringsplan med Lillestrøm kommune som forslagsstiller, mens konsulentselskapet Asplan Viak AS har vært engasjert av Lillestrøm kommune for å utarbeide områdereguleringsplan.

Opprinnelig planområde for Strømmen Øst, utgjorde 92 dekar i Skedsmo kommuneplan 2019 – 2030, senere nedjustert til 65 dekar i forslag for videre planprosess (2017).

Beskrivelse av dagens situasjon

I følge saksfremlegget sliter næringslivet i planområdet med lite tidsmessig næringsbebyggelse og stor konkurranse fra Strømmen Storsenter. Strømsveien oppleves som et lite attraktivt sted å oppholde seg, med få byrom, mye bilparkering, og trafikk/støy. I situasjonsbeskrivelsen bemerkes det også at innbyggerne i den åpne småhusbebyggelsen øst for planområdet, forventer plangrep som sikrer god bokvalitet.

Forslag til reguleringsplankart for Strømmen Øst

Nedenfor er forslaget til reguleringsplankart.

Forslag til reguleringsplankart for Strømmen Øst, datert 28. november 2019. Illustrasjon: Asplan Viak AS.
Forslag til reguleringsplankart for Strømmen Øst, datert 28. november 2019. Illustrasjon: Asplan Viak AS.
  • Gul-stripet område: Kombinert bebyggelse, forretning, offentlig/privat tjenesteyting, bevertning og bolig.
  • Grønn-stripet område: Kombinert arealformål grønnstruktur park/samferdsel og teknisk infrastruktur, torg.
  • Grønt: Parkområde.
  • Grått: Veier innenfor området.

Planforslag med 425 nye boliger og 14.000 kvadratmeter

I planforslaget legges det opp ny sammensetning i arealbruk, med 425 nye boliger i blokkleiligheter langs Strømsveien og rekkehus i overgangen mot småhusbebyggelsen, i tillegg til ca. 10.000 kvadratmeter forretningslokaler og 4.000 kvadratmeter kontorer. Næringslokalene skal hovedsakelig være i 1. og 2. etasje.

Det bemerkes i forslaget at andelen forretningsareal vurderes som noe høy på det nåværende tidspunkt, men at det på lenger sikt vil være uheldig å ikke legge til rette for åpne og aktive fasader mot gater. Varierte bygghøyder, 3-6 etasjer i sentrumsformålsområdene, skal sikre bakenforliggende småhusbebyggelse.

Nytt kjøremønster og prioritert kollektiv- og sykkeltrasé

I forslaget til den nye trafikkplanen, legges det opp til endring av gatenett og innføring av nytt kjøremønster. Strømsveien vil stenges for gjennomgangstrafikk ved lyskrysset Strømsveien / Stasjonsveien. Trafikk til Strømsveien skal i planen ledes via Støperiveien og inn mellom Strømsveien 53 og 55.

Kollektiv- og sykkeltrasé innebærer at dagens langsgående parkering i veien og trerekker må fjernes, og trafikkplanen legger også opp til bussholdeplasser langs Strømsveien på begge sider av Stasjonsveien.

Kulturminner ivaretas og bomiljø bedres

I forslaget for områderegulering nevnes spesifikt Sagmesterboligen i Lerdalsgata 6, som er bygd før 1905. Boligen vurderes tilbakeført til opprinnelig utførelse. Akershusmuseet i Strømsveien 68, tidligere Skedsmo Rådhus, er kulturminne/-miljø med stor lokal/regional betydning. Også Akershusmuseet foreslås derfor bevart.

Det legges i forslaget opp til mindre biltrafikk i Strømsveien, med ny blokkbebyggelse langs veien som skjermer bakenforliggende areal mot støy. Mer felles grønt og bilfrie gangforbindelser mellom ny bebyggelse og eksisterende, vil også bidra til at forslaget samlet sett gir et bedre bomiljø.

Forventet fremtidsplan og åpent informasjonsmøte

Hovedutvalget for miljø og samfunn har områdereguleringsplanen på sakslisten onsdag 27. mai, ny førstegangsbehandling.

Forslaget til områdereguleringsplan legges deretter ut for offentlig ettersyn, i perioden juni/august 2020. I fremdriftsplanen nevnes det at det er ønskelig med åpent informasjonsmøte på Strømmen i juni, i tillegg til åpent plankontor på Lillestrøm Rådhus, tilpasset korona-retningslinjer.

Høsten/vinteren 2020 legger fremdriftsplanen opp til andregangsbehandling i hovedutvalg for miljø og samfunn, etterfulgt av behandling i formannsskapet og kommunestyret.