You are currently viewing Inntil 15 etasjer og 4.000 innbyggere – behandles av Lillestrøm kommune
Strandveien-saken er på sakslista i kommunestyret i Lillestrøm kommune i desember. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.

Inntil 15 etasjer og 4.000 innbyggere – behandles av Lillestrøm kommune

Saken om de store planene for Strandveien, som nå heter Ruth Maiers gate i den delen som ligger på Strømmen, er på sakslista i Lillestrøm kommune i desember. Forslaget legger opp til betydelig utfylling i Nitelva, og i saksfremlegget kan vi lese at kommunedirektørens forslag til vedtak, innebærer at detaljreguleringsplan forberedes til andregangsbehandling med uløst innsigelse.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Kort oppsummering av Strandveien-saken

Høsten 2017 ble detaljreguleringsplan for Strandveien lagt ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å tilrettelegge for bærekraftig byutvikling i tråd med overordnede føringer om vekst tett på Lillestrøm stasjon, som er Norges tredjestørste kollektivknutepunkt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse av hensyn til inngrep på naturen, som utfylling i Nitelva innebærer. I august ble det avholdt meklingsmøte med Lillestrøm kommune og Rælingen kommune, samt innsigelsesmyndigheten, uten at de kom til enighet.

Strandveien, Strømmen. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.
Illustrasjon av området som gjelder for Strandveien-forslaget. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.

Forslag om 15 etasjer og 1.600 boliger – utfylling av Nitelva

Hovedpunktene fra forslaget om Strandveien:

  • Områdets omfang: Planområdet utgjør ca. 141.000 m2, derav 35.000 i Rælingen kommune. For å skape de nødvendige rammene for et urbant utviklingsområde, har planen til hensikt å fylle ut i Nitelva.
  • Utfylling i Nitelva: Planen legger opp til utfylling i Nitelva på 26.000 m2 for etablering av ny bebyggelse.
  • Antall boliger: Området vil romme ca.1.600 boliger, der ca. 700 ligger på utfylt areal, med til sammen rundt 4.000 innbyggere. Antallet boliger avhenger av arealfordelingen mellom bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning.
  • Bebyggelse: 3-15 etasjer. Hovedsakelig gjennomsnittlig 5 etasjer (4-6 etasjer), men enkelte hus kan ha 7-8 etasjer, og et område med bryggehus foreslås med 3-4 etasjer. Langs Nitelva foreslås fire høyhus i 14/15 etasjer.
  • Våtmarksøy: Det foreslås etablering av en ny våtmarksøy (ca. 10 mål) reservert for dyre- og planteliv for å kompensere for at utfylling av Nitelva medfører tap av eksisterende kantsone og mudderbanker, som er viktige leveområder for dyr.
  • Gangvei: Ny gangvei over Nitelva vil knytte området nærmere Lillestrøm by.
Strandveien, Strømmen. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.
Forslag om ca. 1.600 boliger med bebyggelse fra 3 til 15 etasjer. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.

Behandles av kommunestyret i desember

Hovedutvalget for miljø og samfunn vedtok 25. november kommunedirektørens anbefalning til vedtak, som innebærer at «detaljreguleringsplan for Strandveien forberedes til andregangsbehandling med uløst innsigelse, og at etter andregangsbehandling og vedtak i kommunestyret, oversendes saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse». Saken behandles videre i formannskapet 2. desember og i kommunestyret 16. desember.

(Sist oppdatert 29/11-2020: Presisering – Strandveien heter nå Ruth Maiers gate i den delen som ligger på Strømmen. Strandveien-navnet fortsatt er i bruk i Rælingen kommune.)