You are currently viewing Skjærva skole på sakslista i Lillestrøm kommune – ser på alternativer
Ny barneskole på Strømmen planlegges i Skjærvaveien ved Nitelva. Illustrasjon: Vindeggen Arkitekter AS.

Skjærva skole på sakslista i Lillestrøm kommune – ser på alternativer

Status for Skjærva skole er på sakslista i Lillestrøm kommune i mars og april. Kommunen er i forhandlinger om oppkjøp av tomtene i Skjærvaveien, der ny barneskole er planlagt, men parallelt ser kommunen på alternativer til etablering av skole i Skjærvaveien.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Skolene på Strømmen og Skjetten dekker ikke dagens kapasitetsbehov

De eksisterende skolene på Strømmen og Skjetten dekker ikke dagens kapasitetbehov, og behovet er midlertidig dekket med innleide paviljonger på Sagdalen, Skjetten og Gjellerås. Fremtidig boligbygging i Skjærvaveien og Strandveien kommer til å gi ytterlige kapasitetsbehov. Dette er grunnen til at etablering av ny barneskole er forankret i Skolebehovsplanen for 2020-2029.

Krevende forhandlinger – anbefaler flere parallelle løp

Forhandlingene med grunneierne i Skjærvaveien har vist seg å være krevende, og kommunedirektørens anbefalning er derfor å fortsette forhandlingene samtidig som det også planlegges for utvidelse av andre skoler i området. Kommunedirektøren påpeker at det kan bli aktuelt å gå til ekspropriasjon hvis ikke forhandlingene leder frem, det vil si tvangsovertakelse av den aktuelle skoletomta på Skjærva (mot erstatning).

Detaljreguleringsplan for Skjærva skole planlegges til førstegangsbehandling sommeren 2021, med endelig godkjenning høsten 2022.

Som alternativer til bygging av ny skole i Skjærvaveien, er det muligheter for å utvide Sagdalen skole, Skjetten skole og Gjellerås skole. I tillegg kan Bråtejordet ungdomsskole utvides og Stav skole dermed omgjøres til barneskole.

Sagdalen skole på Strømmen i Lillestrøm kommune. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Det er muligheter for å utvide Sagdalen skole på Strømmen. Foto: Vårt Strømmen.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

I saksfremlegget for Skjærva skole – status, kommer dette frem som kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Det forhandles videre med respektive grunneiere, for planlagt Skjærva skole. Samtidig forberedes arbeid for en mulig ekspropriasjonssak for eiendommene.
  2. Det startes detaljregulering for en mulig fremtidig utvidelse av skolene Sagdalen og Skjetten.
  3. Det bevilges kr. 6 000 000 for finansiering av nevnte to detaljreguleringsplaner. Bevilgningen finansieres ved bruk av bufferfond.
  4. Det startes et arbeid med revidering av skolebehovsplanen for områdene Sagdalen, Skjetten og Volla.