You are currently viewing Skjærvaveien på Strømmen står overfor massiv fornyelse
Fornyelse i Skjærva-området: Reguleringsplanarbeid for ny barneskole igangsatt. Foto: Vårt Strømmen.

Skjærvaveien på Strømmen står overfor massiv fornyelse

Reguleringsplanarbeid for ny barneskole på Skjærva er igangsatt, med ny gangbro over Skjærvagapet som en del av planene for området. I tillegg skal både boligbyggelaget Usbl og Stor-Oslo Eiendom utvikle boliger i Skjærvaveien, i området som nå består av lager- og industribygg.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Norconsult er konsulentselskapet som Lillestrøm kommune benytter for planarbeidet, og som er ansvarlig for gjennomføring av reguleringsprosessen. Formålet med planarbeidet er å regulere undervisningsformål for ny barneskole 1.-7. trinn.

I følge referatet fra oppstartsmøtet i juni, om ny grunnskole i Skjærvaveien, har reguleringsplanen som hensikt å transformere et område langs Skjærvaveien fra industri til grunnskole. Grunnskolen planlegges som en 2-parallelskole, men det skal samtidig tas høyde for en fremtidig utvidelse til 3 parallelle trinn. Området er avsatt til offentlig tjenesteyting i kommuneplan for Skedsmo kommune 2019-2030, og i kommunestyremøtet 22. april i år ble skolebehovsplanen vedtatt.

Torsdag 24. september arrangeres det møte om planarbeidet på Lillestrøm rådhus.

Lillestrøm kommune. Norconsult. Kartutsnitt. Referat fra oppstartmøte om ny grunnskole i Skjærvaveien. Juni 2020.
Kartutsnitt: Illustrasjon i møtereferatet fra oppstartmøte om ny grunnskole i Skjærvaveien.

Bro over Skjærvagapet

Skolekretsen for ny grunnskole på Skjærva skal dekke begge sider av Skjærvagapet, i følge referatet. En ny bro vil derfor binde sammen skolekretsen for gående og syklende. Et rekkefølgekrav vil være at broen skal være ferdigstilt innen det kan gis brukstillatelse for skolen. Kommunen vurderer det derfor som hensiktsmessig at detaljregulering av broen innlemmes i planen for ny grunnskole.

Usbl med pilotprosjekt og Stor-Oslo Eiendom med 25 mål tomt

Prosjektet til boligbyggelaget Usbl, som skal utvikles i Skjærvaveien 44, består av 40 rekkehus og fem blokker med til sammen 124 leiligheter.

Les artikkel: USBL med pilotprosjekt i nytt boligområde på Strømmen

Stor-Oslo Eiendom har kjøpt 25 mål tomt i Skjærvaveien 22-38, der det også skal utvikles boliger.