You are currently viewing Ønske i planinitiativet: Inntil 6 etasjer – reguleringsarbeid for Grønliveien
Illustrasjon fra Stima Bygg AS sitt planinitiativ til regulering av Grønliveien (oktober 2019).

Ønske i planinitiativet: Inntil 6 etasjer – reguleringsarbeid for Grønliveien

Lillestrøm kommune har kunngjort at det er igangsatt arbeid med privat detaljregulering for Grønliveien 8-12. Formålet med planleggingen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende uteareal og parkeringsanlegg. Stima Bygg AS sendte planinitiativ til Lillestrøm kommunes plan- og bygningsavdeling i fjor høst, og i desember ble det avholdt oppstartsmøte på rådhuset i Lillestrøm.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Området som reguleres er på ca. 5,8 daa, og omfatter gnr/bnr 78/47, 78/194, 78/188, benevnt som felt B1 i kommuneplanens arealdel, i tillegg til del av 78/417. I arealdelen av kommuneplanen, er dette området regulert til “nåværende og fremtidig boligbebyggelse”.

Se område skravert i rødt i illustrasjonen nedenfor.

Varslingsområde: Grønliveien på Strømmen i Lillestrøm kommune. Illustrasjon fra møtereferat oppstartsmøte, desember 2019.
Varslingsområde: Grønliveien på Strømmen, felt B1 i rødt. Illustrasjon fra møtereferat oppstartsmøte (desember 2019).

Ønske i planinitiativet: Seks blokker med inntil seks etasjer

I følge referatet fra oppstartsmøtet, ønsker Stima Bygg AS å legge til rette for konsentrert bebyggelse med inntil seks etasjer på felt B1 (gnr 78 bnr 47, 188 og 194), men i tillegg har de et ønske om å omdisponere nåværende boligbebyggelse på eiendommene gnr 78 bnr 41, 267 og 318 til fremtidig boligbebyggelse. I planinitiativet har de illustrert seks blokker i inntil seks etasjer innenfor ønsket planområde.

Kommuneplanens bestemmelser åpner for konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker i felt B1, mens øvrige eiendommer er avsatt til eksisterende boligbebyggelse.

Lillestrøm kommune: Positiv, men avgrenser planområdet

Kommunen er positiv til at forslagstiller varsler oppstart av planarbeidet dersom planområdet kun omfatter felt B1 samt Grønliveien i sin hele bredde fra Statsråd Ihlens vei til og langs hele felt B1.

Lavblokk tillates maksimalt regulert i fire etasjer og skal ta hensyn til både eksisterende terreng og nabobebyggelse.

Kommunen har bedt om at planarbeidet varsles bredt, og merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet, kan sendes inn.